Credo

Chcemy:

  • Budować wspólnotę – czyli szczególnie zadbać o wszystkich, którzy zgromadzają się w tym miejscu zgodnie z wieloma wskazówkami jakie na ten temat daje nam Słowo Boże i jak prowadzi nas Duch Święty – jak wzajemna troska, dbanie o wzajemne zrozumienie, szacunek i coraz głębsze relacje, szczególna pomoc osobom w trudnej z jakichś powodów sytuacji, modlitwa o siebie nawzajem, praktyczna pomoc itd.
  • Uczyć się Bożej prawdy w oparciu o Jego Słowo – dbać o zdrowe i głębokie nauczanie na wspólnych niedzielnych spotkaniach; rozwijać grupy domowe jako bardzo ważny element wsparcia w codziennym życiu; zachęcać i wzmacniać do pogłębiania osobistego życia duchowego każdego członka wspólnoty, do stosowania Słowa Bożego w swoim życiu, do składania świadectwa; dbać o nauczanie Bożej drogi i rozwój dzieci i młodzieży w naszej wspólnocie.
  • Głosić dobrą nowinę o zbawieniu przez Chrystusa dla każdego człowieka, który uwierzy – to widzimy jako najważniejszy cel Kościoła, który Bóg wyznaczył dla nas na tej ziemi. Podstawowym świadectwem jest oczywiście przemieniane przez Ducha Świętego życie wierzących oraz służba zgodnie z darami jakimi Bóg obdarza każdego wierzącego. Chcemy z miłością i przesłaniem ewangelii aktywnie i wrażliwie wychodzić do tych, którzy jej jeszcze nie poznali.
  • Wierzymy, że Bóg przemawia przez wszystkich wierzących, bo wszyscy mają Jego Ducha – chcemy więc słuchać siebie nawzajem, rozmawiać ze sobą i wspólnie, w szacunku, poszukiwać odpowiedzi na nasze pytania co do praktycznej realizacji powyższych założeń, aby każdy był włączony w życie wspólnoty i miał poczucie, że ją współtworzy.
  • Chcemy to wszystko robić z pokorą wiedząc, że jesteśmy ułomnymi ludźmi, ale też „jak dzieci” ufając Bogu, że dla Niego wszystko jest możliwe i On ma Swoje plany dla nas jako wspólnoty, które zgodnie z Jego wolą chcemy odkrywać.